ค้นหา ผู้เชี่ยวชาญ ขิงดี

ผู้สูงวัยใจเกินร้อย

ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมช่วยเป็นกำลังสำคัญในงานและเสริมความสำเร็จในธุรกิจคุณ

นาง รินทนา ผลวิเชียร

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 0.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง กุหลาบทอง ปัญญาสาร

ทักษะหลัก ตัดเสื้อผ้า

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 3,000.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง พนมวรรณ ทองแสง

ทักษะหลัก ขายของสะสม

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 700.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง ศรีสองเมือง หลอดเงิน

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 0.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาย บุญส่ง จริตรัมย์

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 0.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง เถาวัลย์ ประจักษ์วงศ์

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 0.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง รุจิฬา วงศ์กาฬสินธุ์

ทักษะหลัก ขายสินค้าทางการเกษตร

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 300.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง จีระพันธ์ พารา

ทักษะหลัก สอนสิ่งประดิษฐ์ สอนงาน ฝีมือ

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 700.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง ภรณี สุริยภูมิ

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 0.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง ศรีสมร พรมดอนก่อ

ทักษะหลัก ขายของสะสม

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 300.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาวสาว ศิริลักษณ์ กูบกระโทก

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 0.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง อุไรวรรณ บุญตาท้าว

ทักษะหลัก ขายของสะสม

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 300.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง ยุภาพร บรรลือหาญ

ทักษะหลัก สอนทำขนมและอาหาร

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 600.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง นิรัญดา มูลตองคะ

ทักษะหลัก ด้านการแพทย์และสุขภาพ

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 500.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง จารุพันธ์ุ เสมา

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 0.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง ภัทรพร พงษ์เสือ

ทักษะหลัก ไกด์ท่องเที่ยวชุมชน

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 300.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาย บุญชนะ ศรีริทารา

ทักษะหลัก ด้านวิชาชีพ

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 300.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง สุนันทา ฉันทพจน์

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 0.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง สมร ประจักษ์วงศ์

ทักษะหลัก ตัดเสื้อผ้า

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 5,000.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง บุญญิสา แก้วก่า

ทักษะหลัก ทำอุปกรณ์เครื่องใช้

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 300.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาง รัตติกุล วรกา

ทักษะหลัก ขายอาหาร

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 500.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาวสาว สุภัค ดาวเดชา

ทักษะหลัก ไกด์ท่องเที่ยวชุมชน

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 300.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สกลนคร

ติดต่อจ้างงาน

นาย กฤษณา คุ้มถนอม

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 0.00 บาท

อยู่ในจังหวัด สมุทรสาคร

ติดต่อจ้างงาน

นาวสาว กรองกร พรหมบุตร

ทักษะหลัก ไกด์ท่องเที่ยวชุมชน

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 30,000.00 บาท

อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ติดต่อจ้างงาน

นาย พุฒิธร หงส์จินดาพงศ์

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 20,000.00 บาท

อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ติดต่อจ้างงาน

รูปแบบของนวัตกรรม

แอปพลิเคชัน “ขิง” หรือ KING Ginger application เป็นรูปแบบของ Digital Platform ที่สร้างการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพในการทำงานและการถูกจ้างงาน กับกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือบุคคล รูปแบบของนวัตกรรมแอปพลิเคชัน “ขิง” เป็นรูปแบบของการผสมผสานของการสร้างแพลตฟอร์มใน 4 ส่วน คือ

  • แพลตฟอร์มของผู้สูงอายุในการพบปะระหว่างกันทั้งในพื้นที่จริงและพื้นที่แบบเสมือน
  • แพลตฟอร์มเพื่อสร้างการตลาดผ่านเนื้อหาทางสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้ Social Platform เช่น facebook youtube และ wedsite ต่างๆ
  • แพลตฟอร์มของการสร้างข้อมูลที่ก่อให้เกิด matching platformระหว่างผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการจ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุ อาจด้วยเหตุผลของประสบการณ์ของผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงานในสังคมสูงวัย หรือแม้แต่เพื่อ CSR ขององค์กร เป็นต้น และ
  • แพลตฟอร์มสุดท้ายคือ การสร้างระบบของการแลกเปลี่ยนในเฉพาะกลุ่มสมาชิกซึ่งเป็นการสร้างระบบเพื่อให้เกิดแรงจูงใจและการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของ Local หรือ Group currency อีกด้วย

สินค้าภายใต้โครงการ ขิงดี

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าชุมชน

  • All
  • ผลิตภัณฑ์
  • สิ่งทอพื้นเมือง

ผักหวานออแกนิค

200.00 บาท

ไวน์หมากเม่า

120.00 บาท

ผ้าสิ้นทอมือ

12,000.00 บาท

เสื้อสตีชุดลายคลาม

1,200.00 บาท

เสื้อร่วมสมัย

560.00 บาท

กระเป๋าผ้าลายคราม

2,100.00 บาท