สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายละเอียดโครงการ

Contact Us

Get In Touch

Contact Info

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ภูพานซอฟต์ ไอทีโซลูชั่นส์

ที่อยู่ : 278/1 หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์: 080-419-5490

โทรสาร: -

Email: sakkarin.s@msu.ac.th

นวัตกรรม สำหรับเมืองและชุมชน

ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ กับกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพที่จะถูกจ้างงาน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มทักษะ/ทักษะในการจับคู่กับ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการจ้างงาน