เกี่ยวกับเรา

  • อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม รูปแบบของนวัตกรรมแอปพลิเคชัน “ขิง” เป็นรูปแบบของการผสมผสานของการสร้างแพลตฟอร์มใน 4 ส่วน คือ 1) แพลตฟอร์มของผู้สูงอายุในการพบปะระหว่างกันทั้งในพื้นที่จริงและพื้นที่แบบเสมือน 2) แพลตฟอร์มเพื่อสร้างการตลาดผ่านเนื้อหาทางสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้ Social Platform เช่น facebook youtube และ wedsite ต่างๆ 3) แพลตฟอร์มของการสร้างข้อมูลที่ก่อให้เกิด matching platformระหว่างผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการจ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุ อาจด้วยเหตุผลของประสบการณ์ของผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงานในสังคมสูงวัย หรือแม้แต่เพื่อ CSR ขององค์กร เป็นต้น และ 4) แพลตฟอร์มสุดท้ายคือ การสร้างระบบของการแลกเปลี่ยนในเฉพาะกลุ่มสมาชิกซึ่งเป็นการสร้างระบบเพื่อให้เกิดแรงจูงใจและการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของ Local หรือ Group currency อีกด้วย